OM IKYA

lKYA (utt: Ikaya) er en metode innen vibrasjonell medisin. Metoden jobber med din bevissthet og det som ligger bak manifestasjon, vi jobber utifra at du er sjel og har kropp. IKYA gir deg mulighet til å komme i kontakt med din egen dypere selv-helbredelse og egner seg til å kartlegge mønstre, sykluser og livsutfoldelser. Sammen med deg kan vi komme i kontakt med kjernen av dine livsprosesser og bidra med å utløse det potensialet som ligger latent i ditt indre, som en medskapende kraft i ditt eget liv. Du vil kunne oppleve en større innsikt, sammenheng og flyt. 

 

IKYA arbeider utifra prinsippet om at alle sykdommer og tilstander kommer fra dypere, bakenforliggende årsaker. Vi ser alle fysiske tilstander som uttrykk for alt du ikke har bearbeidet i ditt indre. Vi ser kroppen som skjæringspunktet mellom ditt indre og din ytre verden. Alle erfaringer, tanker og følelser du undertrykker eller ikke er i dialog med, kan skape tilstander og manifestasjoner, både i kroppen og i livet ditt.

 

IKYA mener at nøkkelen til dypere helbredelse ligger i å løse opp bakenforliggende blokkeringer og prosesser. Når flyten i det indre er gjenopprettet, kan kroppen og livet også balanseres.

 

I bevisstgjøringsprosesser kan de fleste oppleve å sitte fast og forstår ikke hvordan, eller hva som skal til for å komme videre. IKYA kan bidra til å kartlegge og bevisstgjøre ubevisste mønstre, slik at man kan oppleve et større overblikk og forstå hvordan man lettere kan navigere i eget liv.

 

IKYA fokuserer ikke på sykdom eller symptomer, men er en spesialisert metode som brukes for å synliggjøre bakenforliggende prosesser. Enkelt forklart forholder vi oss til hele livet ditt som én sammenhengende virkelighet, og jobber utifra dette perspektivet.

 

 

 

IKYA kan bidra til

    •    Økt grad av selvhelbredelse

    •    Bearbeidelse av bakenforliggende årsaker til alle helseprosesser

    •    Opplevelse av sammenheng i hele livet

    •    Større flyt på alle områder

    •    Ekspandert bevissthet

    •    Virkelig deltakelse i livet

    •    Større livsglede

    •    Økt livsmestring

    •    Opplevelse av å være "på plass"

    •    Sterkere kontakt med ditt indre

    •    Økt selvinnsikt

    •    Sterkere opplevelse av kjærlighet og tilhørighet i livet

    •    Assistanse til å slippe tak i gamle mønstre

    •    Dypere forståelse for hvem du er

    •    Økt evne til å gripe utfordringer

    •    Tydeligere forståelse for din inkarnasjon

    •    Innsikt i de store sammenhengene

    •    Tydeligere retning i livet

    •    Forløsning av dine potensialer

    •    Mer tålmodighet og empati

    •    En sterkere kobling mellom ditt indre og ditt ytre

    •    Opplevelse av balanse og harmoni

    •    Sterkere tilstedeværelse og fundament i livet

    •    En mer dynamisk livsutfoldelse

    •    Større evne til å oppnå dine målsetninger

    •    Styrke og innsikt til å leve autentisk

    •    Opplevelse av livet som én sammenhengene virkelighet

 

IKYA handler om å leve fullt ut.

IKYA kan bidra til at din naturlige essens kan tre sterkere frem, slik  at du kan leve mer i tråd med ditt indre og utfolde mer av den du egentlig er. Du kan oppleve å bli mer sann mot deg selv og verden, og slippe til mer flyt og kjærlighet. Du kan oppleve både store og små endringer i tanker, følelser, helse og manifestasjoner i livet.

 

IKYA handler om å leve fullt ut som den du er, uten bortforklaringer eller frykt, og fullt ut realisere dine potensialer. Gjennom større flyt og økt tilstedeværelse, kan du erfare at du er mer på plass i deg selv og i livet. 

© 2016 IKYA Foreningen

Personvern